SLOGAN

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ENGELİ OLAN/ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMALARI ESASLARI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

ENGELİ OLAN/ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMALARI ESASLARI

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

 

Amaç

Madde 1-Bu Esasların amacı Mersin Üniversitesi’nde ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarında kayıtlı engeli olan/özürlü öğrencilerin ders ve sınav uygulamalarında karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve başarılarına pozitif katkıda bulunmaktır.

Kapsam

Madde 2-Bu Esaslar Mersin Üniversitesi’nde ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarına kayıtlı engeli olan/özürlü öğrencilerin ders ve sınav uygulamalarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Esaslar; 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

 Madde 4- Bu Esaslarda geçen;

a) Ders Sorumlusu: Söz konusu dersin sorumlusu olan öğretim elemanı veya elemanları,

b) Gözetmen: Sınav sırasında engeli olan/özürlü öğrenciye destek veren görevli öğretim elemanını,

c) Engel Durumunu Bildirmek: Tam teşekküllü sağlık kuruluşundan alınmış engel durumunu gösterir belge ile ilgili birimin yönetimine müracaat edilmesini,

ç) Özürlü öğrenci: Doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar veya kazalara bağlı olarak gelişen fiziksel, duyusal, ruhsal, zihinsel, işitsel veya görsel bozukluklar nedeniyle bir aktiviteyi normal tarzda veya normal kabul edilen sınırlar içinde gerçekleştirmede yetersizliği ve kısıtlılığı olan öğrenciyi,

d) Engeli olan öğrenci: Doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar veya kazalara bağlı olarak gelişen fiziksel, duyusal, ruhsal, zihinsel, işitsel veya görsel bozukluklar veya özür nedeniyle yaşı, cinsi, eğitim, sosyal ve kültürel durumunun gerektirdiği şekilde işlevleri/ fonksiyonları yerine getiremeyen öğrenciyi

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ders Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

 

            Ders Uygulamaları

            Madde 5- Ders öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli/özürlü öğrencilerin, engel durumlarından dolayı karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve engelli/özürlü öğrencilerin ders uygulamaları nedeni ile başarılarının olumsuz yönde etkilenmemesine yönelik ders uygulamaları usül ve esasları aşağıdaki gibidir.

a) İşitme engelli öğrenci bulunan dersliklerde oturma düzeni planlanırken, öğrencinin işitme cihazı kullanıp, kullanmamasına bakılmaksızın, öğretim elemanını rahatlıkla görebileceği şekilde planlanır,

b)İşitme engelli öğrenci bulunan dersliklerde öğretim elemanı sunumunu yüzü öğrencilere dönük şekilde yapar,

c) Görme engelli öğrencilerin uygulamalı derslerde kullandıkları bilgisayarlarına ilgili sesli programlar yüklenir,

ç) Görme engelli öğrencilerin görsel materyallerden istifade edemeyecekleri göz önünde bulundurularak, tanımlayıcı, betimleyici ve açıklayıcı sesli öğelerle ders zenginleştirilir,

d) Engelli öğrencilerin ders programları hazırlanırken öğrencinin kolaylıkla erişebileceği veya binaların giriş katlarında bulunan derslikler planlanır,

e) Engelli öğrenci bulunan dersliklerde işlenen derslerde, öğretim elemanınca kullanılan eğitim-öğretim materyalleri (slayt, sunum, sinevizyon, tepegöz, projeksiyon v.s.) engel durumları göz önünde bulundurularak hazırlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

 

Sınav Uygulamaları

Madde 6- Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin engel durumlarından dolayı karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve engelli öğrencilerin, sınav uygulamaları nedeniyle başarılarının olumsuz yönde etkilenmemesine yönelik sınav uygulamaları usül ve esasları aşağıdaki gibidir.

a) Sınav programları hazırlanırken engelli öğrencilerin ulaşabilirliği göz önünde bulundurularak hazırlanır.

b) Sınav yürütücüsü tarafından, sınav ya da sorular ile ilgili yapılacak duyuru, hatırlatma ve düzeltmeler engelli öğrencileri engel durum ve dereceleri göz önünde bulundurularak yapılır.

c) Sınavı yapılan dersin niteliğine göre, engelli öğrencilerin sınav esnasında, engel durumlarının gerektirdiği yardımcı araç ve gereçleri (İşitme cihazı, Teleskopik Gözlük, Prizmatik Gözlük, Büyüteç v.b.) kullanmalarına izin verilir.

ç) Sınavlarda engelli öğrencilere danışmanlık yapacak, sınavı yapılan dersin terminolojisine hâkim bir gözetmen görevlendirilir.

d) Engelli öğrencilerin talebi doğrultusunda, yazılı sınavlarda, bilgisayar ortamından yararlanmaları sağlanır.

e) Kısmi görme kaybı olan, engel derecesi az olan öğrenciler için, soru kâğıdı 16-18 punto ya da daha büyük puntolarla hazırlanır.

f) Engelli öğrencilerin sınavları çoktan seçmeli test şeklinde yapılabilir.

g) Engelli öğrencilerin sınavları, engelli öğrencilerin ortak talebi doğrultusunda, diğer öğrencilerden bağımsız,  rahatsız olmayacakları, dikkatlerinin dağılmayacağı, başkalarının da dikkatini dağıtmayacakları uygun dersliklerde yapılır.

ğ) Danışman ve büyük puntolu soru kâğıdı eşliğinde sınava giren engelli öğrencilere, normal sınav süresinin üçte ikisi kadar ek süre verilir.

h) Engelli öğrencinin sağlık durumu ve engel derecesi göz önünde bulundurularak, sınavlara ilaç, tıbbı malzeme ve destekleyici aletlerle girmesine izin verilir.

ı) Engelli öğrencinin sınav esnasında karşılaşacağı, biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarından dolayı, danışmanı nezaretinde geri dönmek kaydıyla sınava kısa süreliğine ara vermesine sınav yürütücüsü tarafından izin verilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Ders ve Sınav Muafiyeti

Madde 7- Öğrenciye engelinden dolayı derslerinde ayrımcılığa neden olmamak amacıyla hiçbir şekilde muafiyet verilmez, bunun yerine ders ve sınavlarda engeline yönelik ilgili birim yönetim kurulu kararı ile düzenleme yapılabilir.

           

Yürürlük

            Madde 8-Bu Esaslar Mersin Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

           

Yürütme

            Madde 9-Bu Esasların hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.