SLOGAN

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ YAŞAM BİRİMİ ÇALIŞMA ESASLARI

Mersin Üniversitesi Engelsiz Yaşam Birimi Çalışma Esasları


MERSİN ÜNİVERSİTESİ

ENGELSİZ YAŞAM BİRİMİ ÇALIŞMA ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1-(1) Bu Esasların amacı; Mersin Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin, çalışanların ve ziyaretçilerin hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli fiziksel, sosyal ve akademik ortamı hazırlamak ve engelli öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Engelsiz Yaşam Biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.


Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Esaslar Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı oluşturulan Engelsiz Yaşam Biriminin görev ve faaliyet alanına ilişkin hükümleri kapsar.


Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Esaslar 01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı, “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 15 inci maddesi çerçevesinde, 14.08.2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma Koordinasyon Yönetmeliği” ile 03/01/2013 tarihli ve 28517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yüksek Öğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Esaslarda geçen;

a) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü

b) Üniversite; Mersin Üniversitesini

c) Birim: Engelsiz Yaşam Birimini

ç) Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi ifade eder.

 


İKİNCİ BÖLÜM

Mersin Üniversitesi Engelsiz Yaşam Birimi Yapılanması

 

Engelsiz yaşam birimi

MADDE 5- (1) Mersin Üniversitesi Engelsiz Yaşam Birimi Üniversite Rektörlüğü bünyesinde yer alır ve Birimin idari işleri Rektör tarafından görevlendirilecek birimpersoneli tarafından yürütülür. Birimin amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli kaynak Üniversitenin bütçesinden tahsis edilir.

(2) Birimin başkanı ve sorumlusu Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısıdır. Birimin kurul üyeleri Rektör tarafından belirlenir.

(3) Rektör yardımcısı başkanlığında engelliler konusunda çalışmalar ve projeler yapan öğretim elemanları ve engelli bir öğrenciden oluşan 10 kişilik bir Engelsiz Yaşam Birimi Kurulu engelli öğrencilerin idari, fiziksel, sosyal, sağlık ve akademik alanlarla ilgili gereksinimlerini saptar ve bu gereksinimlerin karşılanması için yapılması gerekenleri belirler, yapılacak çalışmaları planlar, uygular, geliştirir ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirir. Bu çalışmalar Öğrenci Gelişim Merkezi (ÖGEM), Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile işbirliği halinde yürütülür. Kurul üyeleri 3 yılda bir değiştirilebilir. Bu süre sonunda aynı üyeler Rektörlük tarafından tekrar görevlendirilebilir.


Birim Temsilcisi

MADDE 6- (1) Birim kararlarının uygulanması ve Birimdeki engelli öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için engelli öğrencisi olan Üniversitenin ilgili birimlerinin yöneticilerinden veya öğretim elemanlarından bir birim temsilcisi seçilir.


Engelsiz yaşam biriminin görevleri

MADDE 7- (1) Mersin Üniversitesi Engelsiz Yaşam Biriminin görevleri şunlardır:

a) Üniversiteye kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler ve daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak.

b) Engelli öğrencilerin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak.

c) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ve bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri içeren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.

ç) Engellilik alanında bilinç ve duyarlık düzeyini arttırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek

d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.

e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda çalışmaları ve sonuçlarını değerlendiren raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına göndermek. 

f) Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkan veren bir web sitesi oluşturmak.

g) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

ğ) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.

h) Engellilerle ilgili ders ve eğitim programlarının yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde karar alıp, uygulanmasını sağlamak.

ı) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutmak, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekan, materyal, refakatçi ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklarına göre belirlenecek gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.

i) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlayarak/hazırlattırarak bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak.

j) Üniversitedeki programları kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek.

k) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelliler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.

l) Herkes için ulaşılabilir “Üniversite” çalışmalarına öncülük etmek.

m) Mersin ve çevresinde yaşayan engellilerin ihtiyaç analizlerinin yapılmasına ve bu ihtiyaçların giderilmesi için yapılacak çalışmalara akademik destek verilmesini sağlamak.

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Esaslar Üniversite Senatosu’nun kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Esasları Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.